top of page

Nagradna igra – SKOČI V POLETJE z FULLFACE masko 2019

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

POGOJI NAGRADNE IGRE FULL FACE MASKA (v nadaljevanju »pogoji nagradne igre«)

  1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

 

1.1. Organizator nagradne igre je družba Mikstri d.o.o., Trstenik 1H, 4202 Golnik (v nadaljevanju Mikstri d.o.o. oz. organizator)

 

1.2. Nagradna igra bo potekala v obdobju od 26.6.2019, od 10.30, do 2.7.2019, do 23.59 (v nadaljevanju obdobje) in se zaključi z žrebanjem nagrajencev.

 

1.3. Žrebanje nagrajencev bo izvedeno naslednji delovni dan po zaključku igralnega obdobja, objava pa najpozneje v roku petih (5) delovnih dni.

 

1.4. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook.

 

1.5. Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.potaplanje-atlantis.si. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila nagradne igre ali jo prekine.

  1. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

 

2.1. Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki skladno s pravili nagradne igre v času trajanja nagradne igre všečka in komentira objavo. S sodelovanjem udeleženci soglašajo s pogoji nagradne igre.

  1. POTEK NAGRADNE IGRE

 

3.1. Udeleženec se s všečkanjem in komentiranjem objave na časovnici strani Facebook ter soglašanjem s pogoji nagradne igre lahko poteguje za nagrado. V izboru bodo upoštevani vsi komentarji, ki bodo objavljeni pod objavo do konca obdobja. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar vsakič z novim komentarjem, nagrado kljub več komentarjev pa lahko prejme zgolj enkrat (1x).

 

3.2. Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

3.3. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne objavi oziroma izbriše morebitne neprimerne, žaljive ali kakorkoli sporne komentarje.

  1. NAGRADE NAGRADNE IGRE

 

4.1. Mikstri d.o.o. bo v okviru te nagradne igre podelil tri (3) nagrade. Nagrade so naslednje:

 

– 3x FULLFACE maska v vrednosti – 30,95 eur

 

4.2. Nagrad ni možno zamenjati za denar.

 

4.3. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

4.4. Udeleženci so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenec pa je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžan pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in morebitne potrebne druge podatke) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Predmet obdavčitve so nagrade, v vrednosti 42,00 eur in več.

  1. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

 

5.1. Udeleženci, ki so uspešno zaključili igro, sodelujejo v nagradnem žrebanju, ki ne bo javno, ampak ga bo izpeljala za ta namen imenovana 1-članska komisija.

 

5.2. Organizator bo nagrajence o prevzeti nagradi obvestil najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po izboru na časovnici https://www.facebook.com/PotapljaskiCenterAtlantis/ oziroma pod komentarjem ali objavo izžrebanega nagrajenca. Istočasno bodo nagrajenci povabljeni, da se javijo v inbox https://www.facebook.com/PotapljaskiCenterAtlantis/ v roku treh (3) delovnih dni ter pošljejo sporočilo z imenom, priimkom in naslovom, kamor jim bo družba Mikstri d.o.o. poslala nadaljnja pisna navodila za prevzem nagrade.

 

5.3. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 5.2. pravil nagradne igre, bo Mikstri d.o.o. nagrajence v roku desetih (10) delovnih dni obvestil o načinu prevzema nagrade.

 

5.4. V primeru, da se nagrajenec v roku treh (3) delovnih dni od vročitve obvestila o prejemu nagrade ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru se nagrada podeli naslednjemu izžrebancu.

 

5.5. Nagrajenci bodo objavljeni na portalu https://www.facebook.com/PotapljaskiCenterAtlantis/ v roku petih (5) delovnih dni po izvedenem izboru. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo njegovega imena in priimka v okviru nagrajencev te nagradne igre. To soglasje se lahko kadarkoli prekliče brez vpliva na sodelovanje v nagradni igri ali pravice do nagrade.

 

5.6. Družba Mikstri d.o.o. bo nagrajencem izročila nagrade v roku dvajsetih (20) delovnih dni od datuma prejema popolnih podatkov navedenih v točki 5.2. pravil nagradne igre.

  1. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

 

V primeru, opisanem v točki 3.3. in v primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da kršitelje/sodelujoče izključi iz nagradne igre brez predhodnega  opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hacker tools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe  z  nagradnimi  igrami  ni  dovoljeno.  V  primeru  izključitve  sodelovanja  iz  nagradne  igre,  se nagrajencem lahko naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, lahko družba Mikstri d.o.o. od navedene osebe zahteva denarni znesek v višini vrednosti izročene nagrade.

  1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

 

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, zlasti izpadov omrežja, elektronike ali računalnikov. Sodelovanje je na lastno odgovornost.

  1. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre skladno s pogoji nagradne igre.

 

Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z objavo svojega uporabniškega imena na svoji časovnici,  v  komentarju  pod  nagradno  igro,  na  spletni  strani  nagradne  igre  in  na  spletni  strani organizatorja za namen razglasitve nagrajenca nagradne igre v povezavi s promocijo organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.   Organizator bo za namen izvedbe nagradne igre obdeloval osebne podatke sodelujočih, razvidne iz Facebook profila (uporabniško ime). Osebne podatke nagrajenca (ime, priimek, naslov) bo organizator obdeloval za namen razglasitve nagrajenca ter v tej zvezi lastne promocije, kot tudi za namen podelitve (in izročitve) nagrade. Organizator se pri tem šteje za upravljavca zgoraj navedenih osebnih podatkov.  Organizator bo podatke sodelujočih in zapisnik komisije hranil še dve leti po koncu nagradne igre, podatke nagrajenca pa 10 let oz. v skladu z davčno zakonodajo.

 

Sodelujoči ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, pravico do informiranosti, dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu (informacijski pooblaščenec) in umika soglasja k obdelavi. Kontakt osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov pri družbi Mikstri d.o.o.: info@potapljanje-atlantis.si

Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Zahtevo za prenehanje sodelovanja v nagradni igri poda v obliki zasebnega sporočila spletne strani nagradne igre.  Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

bottom of page